Regulamin cmentarza

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp., a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Pan Mirosław Frąckowiak (tel. kom.: 692-741-852).

2. Za pochowanie na cmentarzu (tzw. „pokładne”) pobiera się 20% zasiłku pogrzebowego.

3. Powyższa opłata zawiera pokładne na 20 lat z góry i opłatę za postawienie nagrobka wg wcześniej uzgodnionego projektu z Ks. Proboszczem oraz opłaty za koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, za energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne i parafialne oraz wynagrodzenie pracowników cmentarnych.

4. Prolongata wynosi 40 zł za rok.

5. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

6. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

– pogrzeb,

– ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

– budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z Panem Frąckowiakiem),

– remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

– budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozbierane.

8. Zabrania się:

– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,

– wprowadzania zwierząt,

– zanieczyszczania cmentarza,

– samowolnego usuwania drzew, krzewów i gałęzi.

– wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

9. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

10. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

11. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

12. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

13. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do1600.

14. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

15. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

Wyciąg ze Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej

Rozdz.36  CMENTARZ

Normy ogólne 

970. Każda parafia, jeśli jest to możliwe, powinna mieć własny cmentarz. Dlatego proboszcz parafii, która cmentarza nie posiada, ale dysponuje odpowiednimi możliwościami, winien starać się o założenie cmentarza parafialnego.

971. Cmentarze parafialne winny być urządzone i założone zgodnie z prawem Kościoła powszechnego i partykularnego oraz według norm zawartych w obowiązujących przepisach prawa cywilnego.

Zarządzanie cmentarzem  

972. – §1. Cmentarzem  parafialnym zarządza proboszcz, osobiście lub przez administratora.

§2. Zarządzając cmentarzem należy stosować się zarówno do przepisów prawa kościelnego, jak i aktualnych przepisów prawa cywilnego regulujących te działalność.

§3. Zarządzający cmentarzem powinien dokonać ubezpieczenia cmentarza, przynajmniej od odpowiedzialności cywilnej.

§4. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów centralnych, grobowców i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

§ 5. Odpowiedzialność parafii za szkody powstałe na terenie cmentarza, osobowe lub rzeczowe, uzależniona jest od tego, czy zarządca cmentarza ponosi za to winę.

973. Wszyscy uczestnicy ceremonii pogrzebowych oraz przebywający na cmentarzu są zobowiązani do podporządkowania się regulaminowi cmentarza i zarządzeniom jego zarządcy.

974. Biuro cmentarne może znajdować się na cmentarzu. Jeśli jest usytuowane w innym miejscu, wtedy na cmentarzu powinna być umieszczona informacja wskazująca jego lokalizację oraz dokładny adres.

Pracownicy cmentarni 

975. -§1. Pracowników cmentarnych zatrudnia proboszcz lub- za jego zgodą- administrator cmentarza parafialnego.

§2. Prace związane z pochówkiem i utrzymaniem cmentarza mogą być wykonywane również przez wolontariuszy, zgodnie z obowiązującym prawem.

§3. Obsługę ceremonii pogrzebowej zapewniają osoby zaakceptowane przez proboszcza lub administratora cmentarza. Powinny one uprzednio odbyć formacjęteologiczną , liturgiczną i duchową. Wymaga się od nich znajomości liturgii pogrzebowej, zachowania postawy skupienia, włączenia się modlitwy, a także przywdziewania schludnego stroju żałobnego.

§4. Funkcje organisty podczas pogrzebu może pełnić tylko osoba odpowiednio przygotowana i zaakceptowana przez proboszcza.

Księgi cmentarne

976.-§1.  Zarządca cmentarza jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji:

a)      Księgi osób pochowanych na cmentarzu, prowadzonej według numeracji narastającej lub w układzie rocznym. ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn., 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, ze zmianami wprowadzonymi  rozporządzeniem tegoż Ministra z dn., 21. Lipca 2003 r.)

b)      Księgi cmentarnej czyli alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu. ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dn., 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, ze zmianami wprowadzonymi  rozporządzeniem tegoż Ministra z dn., 21. Lipca 2003 r.)

c)      Księgi grobów, utworzonych na podstawie planu cmentarza zawierającego podziała na pola grzebalne (kwatery), rzędy i miejsca. Księga ta winna zawierać dane osoby pochowanej oraz dane ( imię, nazwisko, adres) osoby, która przyjęła opiekę nad grobem i która jednocześnie ma prawo- po uiszczeniu kolejnej opłaty- decydowania o tym, jakie będzie przeznaczenie danego miejsca po upływie 20 lat od dna pochówku.

§2. Wpisów do ksiąg cmentarnych , na podstawie oryginału karty zgonu, dokonuje osoba upoważniona do tego przez zarządzającego cmentarzem.

977. Istnieje możliwość prowadzenia księgi cmentarnej w systemie elektronicznym. W takim przypadku należy stosować się do przepisów obowiązujących w tym względzie  ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dn., 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż Ministra z dn., 21. Lipca 2003 r.)

978.-§1. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzają cmentarzem  przechowująksięgi cmentarne bezterminowo.

§2. Księgi cmentarne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą oraz w sposób uniemożliwiający zmiany wpisów przez osoby nieupoważnione.

§3. Kartę zgonu należy przechowywać przez okres co najmniej 30 lat ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dn., 20 października 1972r. w sprawie sposobu urządzenia cmentarzy,  prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych).

979.-§1. W centralnym miejscu cmentarza parafialnego należy ustawić krzyż.

§2. Na cmentarzu parafialnym powinna znajdować się kaplica cmentarna albo przynajmniej kostnica, służąca do przechowywania zwłok i odpowiednia liturgia pogrzebu. Powinna posiadać zaplecze dla celebransa i osób z obsługi pogrzebu.

§3. Jeżeli warunki na to pozwalają, wskazane jest, by w kaplicy cmentarnej lub kostnicy znajdowała się chłodnia do przechowywania zwłok.

980.-§1. Cmentarz powinien być usytuowany na ogrodzonym terenie, który spełnia przewidziane prawem wymogi sanitarne.

§2. Przy wejściu na cmentarz, w widocznym miejscu winien być umieszczony regulamin cmentarza.

981. Cmentarz parafialny winien być tak zaplanowany, by zapewnić łatwe dojście do każdego grobu. Należy zaplanować aleje główne, będące zasadniczymi ciągami komunikacji, oraz mniejsze, boczne, które prowadzą do poszczególnych kwater. Aleje te winny mieć- w miarę możliwości- utwardzoną nawierzchnię.

982.§1. Na cmentarzu niezbędne są punku pobierania wody.

§2. Na cmentarzu należy wyznaczyć wystarczającą liczbę miejsc składowania odpadów, biorąc pod uwagę wielkość cmentarza i liczbę grobów.

§3. Jeżeli warunki terenowe na to pozwalają, przy cmentarzu powinien znajdować się parking.

Pochówek 

983.-§1. Do ludzkich zwłok należy podchodzić z szacunkiem. Wyrazem tego jest troska o nienaruszalność i zachowanie zwłok w dobrym stanie aż do czasu pochówku lub kremacji. W tym celu, jak najszybciej po zgonie, należy je umieścić w odpowiednim miejscu.

§2. Przechowywanie zwłok w kościołach- poza kaplicami cmentarnymi – jest dozwolone tylko w czasie Mszy św. pogrzebowej bezpośrednio poprzedzającej pogrzeb.

§3. Zwłoki Kaplana- zgodnie ze zwyczajem w danej parafii- mogą być umieszczone w kościele w czasie poprzedzającym Mszę św. pogrzebową.

984.-§1. Cmentarz parafialny służy jako miejsce pochówku parafian.  Jest on także ma miejscem pochówków proboszczów.

§2. Księża budowniczy kościołów, jeśli to możliwe, mogą być pochowani przy zbudowanym przez siebie kościele.

§3. Pochowanie na cmentarzu parafialnym osoby, która mieszkała poza parafią, wymaga zgody proboszcza zarządzającego cmentarzem.

§4. W miejscowościach, w których jest tylko cmentarz parafii rzymskokatolickiej, zarządzający cmentarzem jest zobowiązany umożliwić pochowanie tam zmarłych innego wyznania lub niewierzących, którzy zamieszkiwali na terenie parafii.

§5. Nie należy tworzyć wydzielonych kwater dla pochówków osób zmarłych w szczególnych okolicznościach (np. samobójców), innowierców lub osób niewierzących. W związku z tym nie należy utrzymywać na cmentarzu parafialnym wydzielonej,niepoświęconej kwatery.

985.-§1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu karty zgonu, zawierającej adnotację z urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

§2. Jeśli w danej miejscowości jest cmentarz komunalny, prócz powyższych dokumentów zarządca cmentarza parafialnego ma prawo żądać dodatkowych zaświadczeń stwierdzających przynależność do Kościoła katolickiego.

986. Zarząd cmentarza parafialnego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza. Dotyczy to również ich bliskich, tzn.: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i przysposobionych.

987. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu, chyba że zmarły na skutek choroby zakaźnej.

Groby

988. Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, groby ludzi mogą być usytuowane jedynie na cmentarzach. Nie dopuszcza się grzebania ludzi na prywatnych posesjach.

989.-§1. Rozróżnia się następujące rodzaje grobów: ziemne ( zwykłe lub głębinowe), murowane, rodzinne, katakumby, i pola urnowe.

§2. Odnośnie do rozmiarów grobów oraz ich położenia względem ujęć wody pitnej należy się kierować przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dn., 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zwłok.

§3. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu. Ustawienie nagrobka nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu pozostaje to grób ziemny.

§4. Na cmentarzach parafialnych nie należy budować grobowców nadziemnych.

§5. Na cmentarzach parafialnych zabrania się wydzielania pól przeznaczonych do rozsypywania prochów zmarłych.

990. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza na: postawienie każdego nagrobka, wjazd pojazdów mechanicznych na cmentarz, montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach i układanie chodników wokół grobów.

991.-§1. Na nagrobku winien być umieszczony znak chrześcijańskiej wiary.

§2. Napisy na nagrobkach powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego.

992.-§1. Grób nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

§2. Ponowne wykorzystanie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione. Prawo to przysługuje przede wszystkim osobie, która zajęła się przygotowywaniem do pogrzebu i zobowiązała się do opieki nad grobem.

§3. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do kolejnego pochówku, tzn. zarząd cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania tam innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby opiekującej się grobem o takim zamiarze.

§4. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki zarząd cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie zastrzeże i uiści opłatę, przedłużając prawo do grobu na następnych 20 lat.

§5.  Osobie, która mimo upływu terminu dokona przedłużenia zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na groby, po upływie 20 lat nie potrzeba składać zastrzeżenia i dokonywać opłat celem przedłużenia posiadanego prawa.

§6. W przypadku grobów murowanych, przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby, po upływie 20 lat nie potrzeba składać zastrzeżenia i dokonywać opłat celem przedłużenia posiadanego prawa.

§7. W grobie murowanym nie mogą być chowane zwłoki osób nie mających do tego grobu uprawnienia. Tym samym zarządowi cmentarza nie przysługuje prawo dysponowania miejscami w grobie murowanym ani przed, ani po upływie 20 lat.

§8. Zabrania się użycia do ponownych pochówków tych grobów, które mają wartość historyczną albo artystyczna.

Ekshumacja   

993.Ekshumcja zwłok i szczątków może być dokonana:

a)      Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

b)      Na zarządzenie prokuratora lub sądu;

c)      Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie przeznaczenia terenu cmentarnego na inny cel, z zachowaniem stosownych przepisów.

994.-§1. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

§2. Ekshumacja nie może się odbyć bez wiedzy zarządzającego cmentarzem, który otrzymał stosowną decyzję kompetentnego organu na piśmie.

995. Wraz z dokonaniem ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku  bez zwrotu za strony parafii pokładnego za okres, który jeszcze nie upłynął od dnia dokonania wpłaty.

996. Koszt ekshumacji winien być skalkulowany indywidualnie dla każdego cmentarza przez jego zarząd.

Pochówek

998. -§1. Rodzina zmarłego zleca pracownikowi parafii lub wybranej firmie, która posiada umowę z parafią, wykopanie i zakopanie grobu, jak również wykonanie usługi pogrzebowej. Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty z tym zawiązane.

§2. Wysokość opłaty za wykonaną usługę przez pracownika parafii jest skalkulowana indywidualnie dla każdego cmentarza przez jego zarząd. Opłaty pobiera zarządca cmentarza.

998. Firmy pogrzebowe wykonujące usługi pogrzebowe na cmentarzach parafialnych winny ustalić zasady swojego funkcjonowania, podpisując odrębną umowę z właścicielem każdego z tych cmentarzy, zobowiązując się do przestrzegania regulaminu cmentarza.

Pokładne 

999. Określenie wysokości opłat cmentarnych należy do osoby prawnej, która jest właścicielem cmentarza. W Archidiecezji Poznańskiej określa się poszczególne opłaty w sposób ramowy, zostawiając możliwość dokonania określonych uszczegółowień proboszczom parafii będących właścicielami cmentarzy. Proboszczowie podejmują decyzję po wcześniejszej konsultacji z Parafialną Radą Ekonomiczną.

1000.-§1. Pokładne to oplata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okras 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza.

§2. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§3. Oplata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczonych dla dziecka do lat 6 lub dla pochówku urnowego, wynosi 50% kwoty pokładnego.

1001. Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu  i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, a także na wynagrodzenia dla pracowników cmentarnych.

Prolongata

1002.-§1. Prolongata to ponowna oplata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.

§2. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny –krótszy- uzgodniony z zarządem cmentarza okres.

§3.Wysokośc składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.

Rezerwacja miejsca na cmentarzu

1003.-§1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu.

§2. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokościpokładnego. Przy pochówku osoby, która posiada miejsce zarezerwowane, pobiera się Pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie   upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

Opłata za grobowiec ziemny 

1004.-§1. Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu.

§2. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.